ලත් තැනම ලොප් විය

Sunday, July 31, 2011
තුන් ඈ

3 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

gladiator said...

සම්පූර්ණ කරන්න

Yasantha Hennayake said...

තුන් ඈදුතු නවකතාවක්ද?? බකස් හිකිස් ලොල්

පිස්සු පුසා said...

හි හි

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන