මම අතරමං වෙලා ද ............. ??

Thursday, August 11, 2011
සද   මා   ලගට   එයි  .......
නමුත් මා    ගණ    අදුරේයි  ........
කව්ද මා මේ  අදුරින්  මුදන්නේ  ........
හෙටවත් මට ආලෝකයක්  එවි දෝ  .....
නැත්තම් මා මේ අදුරේම තනිවේ  දෝ ..........

0 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන