විසිරුණු . . .

Friday, June 24, 2011


විටෙක 
දැවී අවසන
දැල්වෙන එළි දිහා
ඇස් දල්වාන හිඳ
පවනට මුහුව
විසිරිලා යන
අළු බිඳක් 
. . . මම . . .

෴෴෴෴෴෴

0 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන