එයාගේ කතාව...

Friday, June 17, 2011
_____________________
මං විතරලු...
හීනෙත් මමලු..
හදගැස්ම මමලු...
ආදරෙත් මමලු..
ජීවිතෙත් මමලු..
  එතකොට මම ධාරකයා...
  එයා පරපෝෂීතයා.....


මල මෙතරන් කල් කියපුව ඇත්තනේ....
මට දැන්නේ තේරෙන්නේ...
එතකොට ඒයා කියල තියෙන්නේ...
ඇත්තනේ.....3 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Yasantha Hennayake said...

ලොල්.. පට්ට පට්ට...

pavithra weerapperuma said...

:D :D :D හැක් හැක්.. බලාගෙන... පරපොශිතය මෘතොපජීවියෙක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා.. එත කොට ඔයා... හැක් හැක් හැක්

නෙරංජි සුලක්ඛනා said...

ලස්සන කවක්

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන