අපේ කාලයේ ආදරය

Monday, September 5, 2011

2 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Anonymous said...

පට්ට ඔයි......

ෂා වදන් said...

ස්තුතියි මච0 .....

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන