දාහෙන් එකයි මළත් සැපයි

Friday, July 15, 2011


දන්නෝ දනිති
මේකෙ රඟේ
160යි
ලොකු වාහේ
මේවා එකක්
දවසට ඇති
සීනි බනිස් ඕනි නැතේ
සීනියි පිටියි කවළම් කර
ඇති පදමට මේකෙ තියේ
කට ඇරගෙන ඉන්නේ ඇයි
උඹේ ගායට ඕක මදී......................

0 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන