ආදරයත් අරගෙන එන්න..

Thursday, June 30, 2011


අඳුර පිරුණු මගෙ ජීවන ගමනට
පහන් ටැඹක් වී නුඹ ඉන්න
ඉඩෝරයක් වී දැවෙනා දිවියට
දිය බිඳුවක සිසිලස දෙන්න
මගක් නොදැන යන මේ දිවි ගමනේ
පාර කියන තරුවක් වෙන්න
ආදරයක් හිමි නැති හිත ගාවට
ආදරයත් අරගෙන එන්න...

1 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Hishan Melanga said...

Never say Never again....

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන