පුදුමයක්.........

Saturday, June 18, 2011
ඒක මහ පුදුමයක්...
"ඔබ" කොහෙද
සෙවුවා...
හමු නොවිණි..
අහ්!
"ඔබ" සිටී
නමුත්
"ඔබ" නෙවෙයි ඒ..
යළිත් සෙවුවෙමි..
"ඔබ" නැතත් එහි
මට හමුවිය
"මම"...
"මම" ම ද ?
හිතා ගන්නේ කොහොමද..?
ඒක මහ පුදුමයක්..

0 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන