පසලොස්වක

Tuesday, August 2, 2011

1 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

මාතලන් said...

එතකොට කෝ මම කැමති අමාවක...
අසාධාරණ ඉල්ලීමක්...........

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන