පාළුවට

Friday, August 5, 2011

..............හිතෙන්නෙම නැහැ ලියන්න දෙයක්.

0 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන