දාහක් දේවල්....

Saturday, September 10, 2011


පුංච් හිතක
අයෝමය සිත් තැවුල්
මොකට හිර කරන්
ඉන්නවද මන්දා
ඒ වුනත් ඒ තමයි
අම්මගේ ආදරය....

0 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන