පවුරෙන් පවුර කව් මිනි පද ලියැවේවා

Friday, July 15, 2011
තැන තැන දුවන සිතුවිළි හැම ලං වේවා
පවුරේ කුරුට්ටට සිතුවිළි යා වේවා
පවුරේ රැ‍‍ඳෙන්නට හැමදා සිත් වේවා
හතර රියන් පවුරට සැම සෙත් වේවා

1 ක් අදහස් පළකරලා. ඔයත් මොනා හරි කියලම යන්න:

gladiator said...

මගේ බේබි ස්ටෙප් එක

Post a Comment

පි‍ටු පෙරලපු ගාන