පෙම්වතී

Monday, August 15, 2011

උ\පෙ මගේ පෙම්වතී
අපි බැන්දා නේද
දෙපාරක්
පළවෙනි පාර
හරි නොගියත්
දෙවෙනි වතාවනං
හරි සාර්ථක කසාදෙ
ඒත් මගේ ප්‍රේමෝන්මාදෙ
ඉවර නෑ තව
බඳිමු අපි තව පාරක්
හෙට උදේ
බලමු අපි මේ පාරවත්
හොඳවෙයිද ඇම්ම මගේ

පි‍ටු පෙරලපු ගාන