බ්ලොග් ලියන අපිට අදහසක් කපුගේගෙන්

Wednesday, October 12, 2011
සබඳ අපි කඳු නොවෙමු~ 
උනුන් පරයා නැඟෙන~ 
සුනිල දිය දහර වෙමු~ 
එකම ගඟකට වැටෙන~ 
වියරු ගිනි දැල් නොවෙමු~ 
වනය අවුලාතබන~
සිහිල දෙන වැස්ස වෙමු~ 
දැවෙන කැලයට වසින~ 
නපුරු හීනය නොවෙමු~ 
ළමුන් නිදි සුව බිඳින~ 
සොඳුරු අඬහැරය වෙමු~
දනන් නින්දෙන් මුදන~ 
-(ගුනදාස කපුගේ)

පි‍ටු පෙරලපු ගාන