එය යහපත් සිතුවිල්ලක් නම්...

Monday, July 23, 2012


සිතුවිල්ලක් නැඟුණ විට  ගුණ දොස් සොයලා
නංවනු ක්‍රියාවට යහපත ගැන සිතලා
අවසර ගන්න එක උගහට වෙයි කියලා
ගත හැක සමා වැරදුණොතින් පා වැඳලා


එය යහපත් සිතුවිල්ලක් නම් නොපැකිල ක්‍රියාවට නංවන්න... අන් අයගේ අවසරය ගැනීමට වඩා එමඟින් සිදුවිය හැකි දොසකට සමාව ගැනීම බොහෝ සෙයින් පහසු වනු ඇත..


If it's a good idea, go ahead and do it. It's much easier to apologize than it is to get permission.

- Grace Hopperමොකද හිතන්නේ...?

පි‍ටු පෙරලපු ගාන