අපි

Saturday, September 3, 2011

ඔයාට මම ඉන්නවා

මට ඔයා ඉන්නවා
ඔයත් තනි නෑ
මමත් තනි නෑ
ඒත් අපි.........?

පි‍ටු පෙරලපු ගාන