වෙන් වෙන්න අවසරයි

Friday, December 30, 2011
තව එකම එක දවසක්,
 
මම ජිවත් වෙනවා.

මම ඔයාලට දුකක්

වේදනාවක් දුන්න නම්,

මට සමා වෙන්න........

ඔයාල අතරට ,

ආයෙමත් කවමදාකවත් ,

මම එන්නේ නෑ

ඔයාල හැමෝම ,

සතුටින් ඉන්න,

මම ඔයාලගෙන් 

සදහටම වෙන් වෙන්නයි

යන්නේ...... 


මම ඔයාලගේ ආදරණිය

2011 පරණ අවුරුද්ද

ලබන්නා වූ  2012 අවුරුද්ද

ඔයාල හැමෝටම 

සුබම සුබ  අලුත් අවුරුද්දක් වේවා........


පි‍ටු පෙරලපු ගාන