අනාථ කවියා

Saturday, October 22, 2011

කවියද ඔයාද
දෙකෙන් එකක්
තෝරගන්න කිව්වම
කවි ලියපු
අතත් එක්කම කපලා
වැළලුවා මම පෑන
අපේ ගෙදර
වත්ත පහල

ඌවද මාවද
දෙකෙන් එකක්
තෝරගන්න කියලා
මම කිව්වම
ඔයා
ඌව
තෝරගත්තට පස්සෙ
මම
වත්ත පහලට ගිහින්
හෑරුවා ආපහු වළ

ප්ලාස්ටික් පෑන
දිරලා නැතත් තාම
ඒක එක්ක වලදාපු
මගේ අත
නෑ පේන්ඩ
දිරලා ගිහිල්ලද කොහෙද

සිහින කුමාරි

වෙල් ඉපනැල්ලේ
ගo දිය අයිනේ
හමුවීලා... පෙම්බස් දෙඩුවා..
මතකයි මතකයි හැමදා....

තරු මල් යහනේ
සඳ කැන් වතුරේ
කිමිදීලා...පෙම් ගී ගැයුවා...
අද වාගෙම පෙරදා...

කළුවර දුරලූ - පහනක් වාගේ
පෝදා අහසේ - සඳ මා තුරුලේ
නෑ නෑ දුර නෑ - මගෙමයි කුමරී

පැතුමන් ඉටුවිලා
මගෙ වී දිවියේ
මනමාළි... මගෙ ලොව රැජිනී..
නුඹමයි මාගේ කුමරී...

සුදු සඳ එළියේ - සැතපී තුරුලේ
නැලවෙන් කුමරී - සිහින විමානේ...
නැලවෙන් කුමරී - පෙම් මල් යහනේ...

පි‍ටු පෙරලපු ගාන