වත සහ හදවත.

Tuesday, August 30, 2011


වත රැඳි වතට 

ගතු කියන නුඹ 
දුටුවේද කෙදිනක හෝ
ඒ වත හැඳි වතෙහි
හදවත...

අපි ?


අපි... කව්ද ?
අපි... මොකටද ආවේ?
අපි... මොනවද කරන්නේ?
අපි... කොහෙටද යන්නේ?
අපි... මොනවද අරන් යන්නේ?
අපි... මොනවද දාලා යන්නේ?

හිතන්න ආයෙමත් අපි ගැන.. අපි කවුද ? තව හිතන්න. මොනවද මේ අපි කරන්නේ? මොනවද තව අපෙන් කෙරෙන්න ඕන? මොනවද අපෙන් වෙලා තියන්නේ ?

"මේක විකාරයක් වෙන්න පුලුවන්.. ඒත් මේ මට අද දවසේ හිතට ආව ප්‍රශ්නයක්... තවම මම උත්තර ගලපනවා"

පි‍ටු පෙරලපු ගාන